Voorjaarsnota 2022: lastenverhogingen voor vermogenden en bedrijven door fiscale maatregelen

Op 20 mei 2022 heeft minister van Financiën Kaag de Voorjaarsnota 2022 gepresenteerd. Uit deze Voorjaarsnota blijkt dat extra geld nodig is voor onder meer de AOW, defensie en de financiering voor rechtsherstel aan box 3-belastingplichtigen. Om deze uitgaven te financieren heeft het kabinet een aantal fiscale maatregelen uiteengezet. Hierna zal kort ingegaan worden op deze voorgestelde fiscale maatregelen.

Vennootschapsbelasting: verlaging eerste schijfgrens naar 200.000 euro

Op dit moment is het tarief van de vennootschapsbelasting 15% over de eerste 395.000 euro en daarboven 25,8%. Vanaf 2023 wordt de schijfgrens verlaagd van 395.000 euro naar 200.000 euro. Hierdoor zullen bedrijven eerder het hoge tarief van 25,8% betalen.

Inkomstenbelasting (Box 2): vanaf 2024 twee tariefschrijven van 26% en 29,5%

Voor aanmerkelijkbelanghouders in Box 2 geldt momenteel één belastingtarief van 26,9%. Vanaf 2024 kent Box 2 een basistarief van 26% over de eerste 67.000 euro en 29,5% over het meerdere.

Inkomstenbelasting: afbouw algemene heffingskorting

Naast het box 1-inkomen, gaat per 2025 ook het inkomen uit box 2 en box 3 meetellen voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Hierdoor ontvangen mensen die voornamelijk inkomen hebben in Box 2 of Box 3 een lagere korting op de te betalen belasting.

Inkomstenbelasting (Box 3): geen verhoging heffingsvrij vermogen box 3

De in het coalitieakkoord opgenomen maatregel om het heffingsvrij vermogen in box 3 stapsgewijs te verhogen van 50.650 euro naar 80.000 euro, wordt niet doorgevoerd.

Loonbelasting: verlaging doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon DGA naar 15% vanaf 2023

Op basis van de huidige doelmatigheidsmarge mag het gebruikelijk loon voor de directeurgrootaandeelhouder (DGA) 25 procent lager gesteld worden dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de DGA. Deze marge wordt met ingang van 2023 verlaagd naar 15%, waardoor DGA’s zichzelf mogelijk meer gebruikelijk loon moeten toekennen.

Loonbelasting: 30%-regeling beperkt

De 30%-regeling wordt vanaf 2024 beperkt tot werknemers met maximaal de Balkenende-norm van (in 2022) € 216.000. Er komt een overgangsregeling van drie jaar.

Schenkbelasting: verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning

Vanaf 2023 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd van 106.671 euro (bedrag 2022) naar 27.231 euro. Hierdoor is de mogelijkheid om aan de kinderen een ‘jubelton’ voor de eigen woning te schenken feitelijk al vanaf 2023 afgeschaft, in plaats van per 1 januari 2024. Het  is wel nog mogelijk om in 2022 het volledige bedrag te schenken onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking binnen 2 jaar wordt gebruikt voor de eigen woning, zodat begiftigde nog 2 jaar de tijd heeft om een eigen woning te verwerven.

Overdrachtsbelasting: verhoging algemeen tarief naar 10,1% vanaf 2023

Het algemene overdrachtsbelastingtarief gaat omhoog van 8% naar 10,1% per 2023. Dit tarief geldt voor verkrijgingen van niet-woningen, en van woningen die niet door de koper als hoofdverblijf worden gebruikt.

Wat betekent dit voor u?

De Voorjaarsnota geven de voorgestelde maatregelen door het kabinet aan. Deze plannen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Desalniettemin raden wij aan om rekening te houden met de voorgestelde maatregelen. Wij helpen u hier graag bij.

Middel 1 Terug naar insights