Nederland is een aantrekkelijke locatie voor internationaal zaken doen. Nederlandse vennootschappen hebben vaak een spilfunctie bij de exploitatie van intellectuele eigendom en bij de financierings­activiteiten van multinationale ondernemingen. Ook kiezen steeds meer multinationale ondernemingen voor een hoofdkantoor in Nederland.

Intellectual Property (IP) structuren

Nederland is een aantrekkelijke locatie om IP binnen internationale structuren te exploiteren. De belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen, leiden in veel gevallen tot vermindering van bronbelasting, die door andere landen worden geheven op royaltybetalingen. De fiscale behandeling van de royaltystroom kan met de Belastingdienst worden afgestemd, waardoor vooraf zekerheid kan worden verkregen over de belastingdruk. Voor sommige typen royalty’s kan de  innovatiebox worden geclaimd. In de regel kan op aangekochte IP worden afgeschreven in Nederland.

Financierings-structuren

Nederland is een aantrekkelijke locatie om financieringsactiviteiten binnen internationale structuren te laten plaatsvinden. De belastingverdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen leiden in veel gevallen tot vermindering van bronbelasting, die door andere landen worden geheven op rentebetalingen. Nederland heft zelf slechts in uitzonderingsgevallen over de rente die door Nederlandse vennootschappen aan buitenlandse partijen wordt betaald. De fiscale behandeling van de rentestroom kan met de Belastingdienst worden afgestemd, waardoor vooraf zekerheid kan worden verkregen over de belastingdruk in Nederland. 

Houdsteractiviteiten

Nederland is een aantrekkelijke locatie voor internationale structuren om houdsteractiviteiten onder te brengen. De verschillende verdragen die Nederland heeft gesloten met andere landen leiden in veel gevallen tot vermindering van bronbelasting die door andere landen worden geheven op dividendbetalingen. Daarbij biedt de Nederlandse wet, onder voorwaarden, toepassing van de deelnemingsvrijstelling waardoor een volledige vrijstelling van belastingheffing kan worden geclaimd voor inkomsten (vermogenswinsten en dividenden) uit kwalificerende deelnemingen.

Zetelverplaatsingen

Het kan voor vennootschappen interessant zijn om hun zetel naar een ander land te verplaatsen. Zowel verplaatsingen vanuit Nederland naar het buitenland als verplaatsingen vanuit het buitenland naar Nederland komen regelmatig voor. Er kunnen veel redenen zijn voor een verplaatsing naar Nederland. Het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat is er daar één van. Nederland heeft een aantrekkelijk belastingstelsel voor verplaatsingen naar Nederland. In beginsel kan een step-up voor de vennootschapsbelasting worden geclaimd voor de activa die de relevante vennootschap naar Nederland brengt en met juiste structurering kan vaak ook voor de dividendbelasting een step-up worden bereikt. Bij vertrekkende vennootschappen is vaak planning mogelijk om exit heffingen te voorkomen of te beperken.

Grensoverschrijdende fusies

Een grensoverschrijdende fusie dwingt de fuserende partijen zich af te vragen in welke jurisdictie de gefuseerde vennootschap zich moet vestigen. De keuze valt vaak op Nederland. De deelnemingsvrijstelling, de beschikbaarheid van goede belastingverdragen en de regelingen voor zetelplaatsingen spelen daarbij een belangrijke rol. Onze adviseurs kunnen de fiscale voor- en nadelen van Nederland als vestigingsplaats voor het fusieproduct in kaart brengen. 

Emigraties

Natuurlijke personen emigreren om uiteenlopende redenen. Emigratie heeft fiscale gevolgen. In een aantal gevallen leidt emigratie tot belastingheffing. Met planning is die belastingheffing vaak te voorkomen of te beperken. Na de emigratie kunnen woonplaats-discussies ontstaan met de Belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst accepteert niet altijd een woonplaats in het buitenland voor fiscale doeleinden. Om discussies te voorkomen zal de belastingplichtige sommige zaken moeten nalaten en andere zaken juist moeten nastreven om ook voor belastingdoeleinden in het betreffende buitenland te wonen.

Immigraties

Bij immigratie worden natuurlijke personen in beginsel belastingplichtig in Nederland voor hun wereldwijde inkomen en vermogen. Door de immigratie goed voor te bereiden kan vaak worden voorkomen dat onnodig in Nederland over in het buitenland opgebouwd vermogen belasting moet worden betaald. Dat kan bijvoorbeeld door voor vermogensbestanddelen die belastbare inkomsten voortbrengen een step-up te claimen of door kwalificatie voor de 30% regeling.

Deze informatie kan voor u aanleiding zijn om met ons contact op te nemen. Belt u mij gerust op 06 2903 1814.