UBO Trustregister

Per 1 november 2022 is het Nederlandse UBO-register voor trusts in werking getreden. Als gevolg hiervan moet de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van een trust of een trust-achtige juridische constructie worden geregistreerd. Het trustregister zal naast het “gewone” UBO-register voor Nederlandse vennootschappen en andere rechtspersonen bestaan.

Definitie van een trust

Een trust is een juridische constructie die door een individu (de Settlor) tot stand wordt gebracht, waarbij activa worden toevertrouwd aan een ander individu (de Trustee). De Trustee gebruikt het vermogen volgens een opgestelde trustakte ten behoeve van een of meer begunstigden (de Begunstigde) of voor een bepaald, ruimer omschreven doel. Soms wordt een persoon aangesteld om toezicht te houden op een trustee (de Beschermer).

Een trust wordt naar Nederlands recht niet aangemerkt als een rechtspersoon en heeft ook geen rechtsvorm, maar is een afzonderlijk geïdentificeerde pool van activa met een specifiek doel voor een of meer begunstigden. De volgende personen worden over het algemeen beschouwd als een UBO van een trust:

 • de insteller;
 • de trustee;
 • de beschermer;
 • de begunstigden, of voor zover individuele begunstigden niet kunnen worden bepaald, de groep personen in wiens belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of wordt uitgeoefend; en
 • elke andere natuurlijke persoon die de uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent door middel van directe of indirecte eigendom of andere middelen.

Trust-achtige juridische constructie

Een ‘trust-achtige juridische constructie’ wordt gelijkgesteld met een trust. In Nederland wordt alleen het fonds voor gemene rekening aangemerkt als een trust-achtige juridische constructie. Een dergelijk beleggingsfonds is een overeenkomst tussen drie verschillende partijen, namelijk een trustee (juridische eigenaar), een manager (beheerder) en zijn deelnemers. Het fonds heeft tot doel vermogen aan te trekken om dit gezamenlijk te beleggen en bestaat in verschillende vormen: een open of gesloten fonds. De volgende personen worden over het algemeen beschouwd als een UBO van een beleggingsfonds:

 • de manager;
 • de trustee;
 • de begunstigden, of voor zover individuele begunstigden niet kunnen worden bepaald, de groep personen in wiens belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of wordt uitgeoefend; en
 • elke andere natuurlijke persoon die de uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent door middel van directe of indirecte eigendom of andere middelen.

Wie moet er melden?

De verplichting om de relevante informatie te verzamelen en up-to-date te houden ligt bij de trustee van een trust. Niet elke trustee is echter verplicht zich te registreren, zij die zich moeten registreren zijn beperkt tot:

 • De trustee die in Nederland woont of gevestigd is; of
 • De trustee die woonachtig of gevestigd is buiten de Europese Unie, maar die namens de trust onroerend goed verwerft of een zakelijke relatie aangaat in Nederland. Een zakelijke relatie kan bijvoorbeeld een (duurzame) relatie zijn met een Wwft-instelling zoals een bank, accountant, advocaat, notaris of belastingadviseur.

Na registratie wordt aan de trust of soortgelijke juridische constructie een uniek referentienummer toegekend. De trustee is verplicht dit nummer te vermelden op alle brieven, verklaringen of andere schriftelijke verklaringen die namens de trust worden gedaan, ook als een dergelijk document geen verband met Nederland heeft.

Registratie deadline

De verplichting tot het doen van de registratie gaat in op 1 november 2022. Omdat de registratieplicht nieuw is, geldt een eenmalige overgangstermijn van drie maanden waardoor trustees uiterlijk 1 februari 2023 aan de registratieplicht moeten voldoen.

Let op: vanaf 1 februari 2023 moet binnen een week aan de vereiste registratie zijn voldaan.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Middel 1 Terug naar insights