Aangiften

Hulp bij het navigeren door de ingewikkelde wereld van belasting aangiftes.

Wij bieden compliance-diensten aan voor alle soorten belasting waaraan een rechtspersoon of natuurlijke persoon dient te voldoen. Wij hanteren hierbij het four-eyes principle.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van in Nederland gevestigde of naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen. Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een B.V. of N.V., dan moet u voor uw onderneming jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting doen. In de aangifte vennootschapsbelasting kunnen fiscale correcties als de deelnemingsvrijstelling, de innovatie box en investeringsaftrek worden toegepast. De deelnemingsvrijstelling beoogt dubbele belasting te voorkomen door deelnemingswinsten vrij te stellen van vennootschapsbelasting, zodat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, niet nog een keer wordt belast bij de moedervennootschap.

Wat betreft de innovatie box kan gelden dat, indien activiteiten vernieuwend zijn, de winst uit deze activiteiten bij een aangifte vennootschapsbelasting mogelijk ondergebracht worden in een speciale tarief box genaamd de innovatie box. Onze belastingadviseurs weten exact hoe uw fiscale positie versterkt kan worden en wij geven u graag advies omtrent uw vennootschapsbelastingaangifte.

 

INKOMSTENBELASTING

Als natuurlijk persoon betaalt u over uw inkomsten inkomstenbelasting. Vaak hebt u ook recht op aftrekposten en heffingskortingen. Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, dan moet u aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers doen. In uw aangifte wordt uw winst uit de onderneming vermeld. Als ondernemer heeft u tevens mogelijk recht op een aantal fiscale aftrekposten, zoals de ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling en investeringsaftrek. Woont u buiten Nederland en heeft u inkomsten uit bezittingen in Nederland of slechts bezittingen in Nederland, dan moet u in Nederland aangifte doen als buitenlandse belastingplichtige. Indien u voldoet u aan de voorwaarden van de regeling voor kwalificeerde buitenlangdse belastingplicht, dan hebt u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland. Graag verstrekken we fiscale adviezen met betrekking tot uw inkomstenbelastingpositie en stellen we verder onder andere aangiften inkomstenbelasting op voor zowel particulieren als ondernemers, vragen belastingtoeslagen aan en verzoeken we al dan niet om voorlopige teruggaven.

 

LOONBELASTING

Als u werknemers in dienst heeft, moet u loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden en deze afdragen aan de Belastingdienst. U bent als werkgever verplicht om voor de loonheffing en de premies werknemersverzekeringen samen in één keer, meestal maandelijks, elektronisch aangifte te doen: de zogenaamde loonaangifte. Op de loonaangifte vermeldt u hoeveel loonbelasting en premies u moet afdragen. Dit bedrag moet u meteen betalen. De aangifte is bedoeld voor al uw werknemers tegelijk, zodat u niet voor iedere werknemer apart aangifte hoeft te doen. U kunt uw aangifte door ons laten verzorgen, zodat deze op tijd en op de juiste wijze verstuurd wordt naar de Belastingdienst. Wij houden hierbij rekening met zaken zoals eindheffingen op de bestelauto’s, de feestdagengeschenken en subsidies die via de aangifte loonbelasting lopen.

 

SALARISADMINISTRATIE

Een juiste salarisadministratie kan in de praktijk lastig zijn en veel tijd in beslag nemen. Bovendien maken allerlei wijzigingen in premies en cao’s het speelveld niet bepaald makkelijker. Daarbij opgeteld, verwachten uw medewerkers een adequate gang van zaken wat betreft hun salaris en dient u probleemloos in te kunnen gaan op diverse vragen. Ditzelfde geldt uiteraard in het geval dat de fiscus (onverwacht) met bepaalde vraagstukken komt omtrent de samenhangende verplichtingen wat betreft salariëring. In dit kader helpen wij u graag verder met uw salarisadministratie zodat u meer tijd en focus kunt leggen op de onderneming.

 

BTW

Als ondernemer wordt u voortdurend geconfronteerd met diverse (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van de btw. Wet- en regelgeving veranderen continu en een breed scala aan diensten wordt steeds meer via het internet aangeboden. Uiteraard wordt elke branche getypeerd door haar eigen kenmerken, verwikkelingen en kwesties. Vanzelfsprekend kunnen we u hierbij dan ook ondersteunen door middel van het algeheel in kaart brengen van uw btw-positie om op deze wijze tot een deskundige en innovatieve oplossing te komen. Daarbij geldt tevens dat de analyse van uw situatie ervoor zal zorgdragen dat de juiste btw wordt berekend en op deze manier kunt u met zekerheid aan uw wettelijke verplichtingen voldoen. Onze adviseurs zijn op dit vlak graag bereid u van verdere uitleg te voorzien.

 

DIVIDENDBELASTING

Dividenden, oftewel winstuitkeringen, afkomstig van Nederlandse vennootschappen zijn in het algemeen onderworpen aan een tarief van 15% dividendbelasting. Deze 15% dividendbelasting wordt in mindering gebracht op het uitgekeerde dividend zodra deze wordt uitbetaald en wordt direct afgedragen aan de fiscus. Voor een particuliere aandeelhouder van een Nederlandse vennootschap is het mogelijk om de ingehouden dividendbelasting te verrekenen met de inkomstenbelasting. In het geval dat de aandeelhouder een vennootschap is, kan het zelfs onder omstandigheden zo zijn dat de dividend betalende vennootschap helemaal geen dividendbelasting hoeft in te houden en af te dragen, maar is vrijgesteld als gevolg van de deelnemingsvrijstelling. Wij adviseren u daarom graag omtrent de gang van zaken wat betreft de dividendbelasting om tot een zo optimaal mogelijke uitkomst te kunnen komen.

 

FATCA

De Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) is in maart 2010 geïntroduceerd in de Verenigde Staten en heeft als doel: het minimaliseren van belastingontwijking en -ontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen. Zowel financiële instellingen alsmede niet-financiële instellingen en particulieren bereiden zich sinds de introductie van FATCA voor op de mogelijke gevolgen van deze Amerikaanse wetgeving. FATCA is vooral gericht op financiële instellingen, maar ook niet-financiële instellingen wereldwijd kunnen geraakt worden. In dit kader kunnen onder andere banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, wellicht een aantal vragen aan u stellen. Voor meer informatie of assistentie kunt u altijd contact opnemen met een van onze adviseurs.

Hulp bij het navigeren door de ingewikkelde wereld van belasting aangiftes.

Diensten

De Boelelaan 7

1083 HJ Amsterdam

+31 (0)20 760 4500

info@vanloman.com