Internationaal

Thuis of
in het
buitenland:
haal alles
uit het
internationale
belastingrecht.

Kennis van het internationale recht is van imminent belang bij het bepalen van uw rechtspositie. Wij bieden hoogwaardig advies wanneer u, individueel of als een bedrijf, te maken krijgt met de belastingwetgeving van andere landen.

 

VERDRAGENRECHT

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten die ten doel hebben te voorkomen dat u over in het buitenland behaalde inkomsten dubbel belasting moet betalen, zowel in Nederland als in het buitenland. Deze verdragen bepalen in welk land de inkomsten mogen worden belast, en voor inkomsten die in het buitenland mogen worden belast en de wijze waarop Nederland vervolgens een vermindering van de Nederlandse belasting toestaat.

 

EU RECHT

Nederland heeft ook een aantal belastingregels ingevoerd die zijn gebaseerd op EU wetgeving. Deze regels voorzien met name in het wegnemen van fiscale belemmeringen voor investeringen in andere EU-lidstaten. Een sprekend voorbeeld is de mogelijkheid van uitstel van winstneming in het geval van grensoverschrijdende fusies. In een aantal gevallen heeft Nederland ook zijn belastingregels moeten aanpassen (of zal dat nog moeten doen) naar aanleiding van uitspraken van het Europese Hof van Justitie in gevallen waarin sprake was van verboden discriminatie tussen enerzijds, de wijze van belastingheffing in puur nationale verhoudingen en anderzijds, de wijze van belastingheffing bij grensoverschrijdende investeringen binnen de Europese Unie.

 

NEDERLANDS INTERNATIONAAL RECHT

In Nederland gaat internationaal recht, recht dat is vastgelegd in verdragen waarbij Nederland partij is en besluiten van bepaalde internationale organisaties waarvan Nederland lid is, boven het nationale recht. Dat geldt ook voor het belastingrecht. Met andere woorden, voor zover het nationale belastingrecht in strijd is met het internationale recht, dient het nationale recht te wijken. Kennis van het internationale recht is daarom van groot belang bij het bepalen van uw rechtspositie.